- Vi gör en rad strategiska och viktiga framtidssatsningar på nya utbildningar som är efterfrågade av både studenter och arbetsmarknad. Inom forskningen satsar vi bland annat på arbetslivsforskning, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetets ram ökade i budgetpropositionen för 2018 med 17 miljoner för utbildning på grund- och avancerad nivå, och 27 miljoner för forskning och utbildning på forskarnivå. Efter beredning av områdesnämnderna har rektor fattat beslut om fördelningen.

På utbildningssidan görs en satsning på ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik och på en rad nya masterprogram, bland annat inom områdena digital humaniora och rysslandsstudier samt inom innovativ medicin och medicinsk avbildning.

På forskningssidan görs en strategisk satsning på arbetslivsforskning samt på en rad andra forskningsprogram. Därutöver får fakulteter som fått ett utökat utbildningsuppdrag (juridiska respektive utbildningsvetenskapliga fakulteten) ett utökat basanslag.