Fokusområdet för det nya avtalet är hållbart samhällsbyggande. Syftet är att stötta både befintliga och nya samarbeten mellan parterna. Uppsalas befolkningsutveckling och infrastruktur är viktiga områden i det nya avtalet, som också innehåller till exempel klimatanpassning, integration, energi, digitalisering och livsmedel.
Det tidigare samarbetsavtalet med Uppsala kommun omfattade perioden 2016–2018 och hade fokus på kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och infrastruktur samt näringsliv och arbetsliv.

Anna Rutgersson, professor i meteorologi och rektorsråd för hållbar utveckling, blir partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet.
– Jag delar ansvaret för genomförandet med kommunens motsvariga person, biträdande stadsdirektör Ingela Hagström. Vi kommer att utse samverkansprojekt och aktivitetsplan, säger hon.

De är också föredragande i partnerskapsrådet, som består av ledningarna för respektive organisation.

Jag hoppas att vi ska kunna utöka samverkan i regionen och stärka Uppsala som nav för forskning och högre utbildning, säger Anna Rutgersson.

Samordningen av aktiviteter inom partnerskapet ligger för universitetets del hos UU Innovation där Johan Edman är partnerskapsledare.

– Det här är ju en förnyelse av det tidigare avtalet vi hade med Uppsala kommun, och nu har vi en lite annan rollfördelning. Vi lyfter ansvaret högre i organisationen, till rektorsrådsnivå respektive biträdande stadsdirektör, för att höja avtalets status. Min roll är av mer samordnande karaktär och man kan gärna kontakta mig om man vill bolla idéer eller har några frågor, säger Johan Edman.

Till partnerskapet knyts ett nätverk av personer och institutioner som arbetar med frågor som är relevanta för avtalet. Ett exempel är ”Gottsundainitiativet” där universitetet genom projektet Utvecklingsplan 2050 samarbetar med kommunen om social hållbarhet där forskare med efterfrågad kompetens ska involveras.