Bloggar Bloggar

Tillbaka

Magisteruppsats om värdeord

Magisteruppsats om värdeord

Författare: Carin Leibring Svedjedal

Uppsatsens titel: Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten: en kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

Jag har i min magisteruppsats undersökt vilka värdeord som används i värdegrundstexter, och om det finns ett samband mellan vilka rubriceringar texterna har och vilka värdeord som sedan följer. Jag har också undersökt vilka värderingar som verkar önskvärda hos myndigheterna. Mitt material består av sammanlagt 40 texter från 10 statliga departement. Först analyserar jag dessa texters ideationella struktur utifrån Lennart Hellspongs och Per Ledins mall i Vägar genom texten: en handbok i brukstextanalys (1997), för att få svar på mina två första frågeställningar som rör värdeord och rubriceringar. För min tredje frågeställning om önskade värderingar gör jag en kritisk diskursanalys med hjälp av en modell för evaluering (se Nord 2008: Trädgårdsboken som text 1643-2005). Resultatet visar att värdeorden som används ofta beskriver myndigheternas kompetens och etik. Det finns också ett samband mellan vilken rubricering en text har, och vilka värdeord som sedan används. De främst önskade värderingarna är att myndigheterna och deras medarbetare ska vara kompetenta, inkluderande, pålitliga och serviceinriktade. Jag diskuterar också att det inte framkommer särskilt tydligt vem texternas tänkta läsare är, samt den ideologi som texterna förmedlar; denna ideologi verkar ha sin utgångspunkt i en nyliberal marknadsdiskurs som gör att myndigheter ska försöka sälja in sitt ”varumärke”.

Den som vill läsa uppsatsen kan kontakta catharina.hoog@nordiska.uu.se

kommentarer
Lägg till kommentar