Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-05-19

Ny plan för jämställdhetsintegrering

Uppsala universitet ska i sin verksamhet alltid se till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya planen för jämställdhetsintegrering ska vara känd för alla så att både medarbetare och studenter kan bidra till att den genomförs och följs.

Universitetets nya plan för jämställdhetsintegrering ska göra universitetets verksamhet mer jämställd. Jämställdhetsintegrering handlar om att jämställdhet ska integreras och bli en del av den ordinarie verksamheten på samtliga nivåer inom universitetet. 

 

Planen är inriktad på utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för i första hand chefer och akademiska ledare inom universitetet, men även annan personal. Planen ska vara känd inom hela universitetet, så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. 

 

De aktiviteter som föreslås i planen är inriktade på att utveckla ledarskapet inom alla nivåer på universitetet, men också på att framför allt undervisande personal ska ha god kännedom om betydelsen av jämställdhetsintegrering och hur man kan nå långsiktigt hållbara resultat. Jämställdhetsperspektivet ska även genomsyra bland annat text och bild i kurslitteratur och annat utbildningsmaterial, styrdokument, besluts- och kommunikationsprocesser vid intern resursfördelning samt vid rekrytering av personal.

 

Att jämställdhetsintegrera hela Uppsala universitet är ett stort uppdrag. Vi har lagt mycket arbete på att ta fram en väl genomarbetad plan. Nu växlar uppdraget från planering och organisering till implementering, vilket naturligtvis kräver insatser på många plan, säger Anna T Höglund, rektorsråd för lika villkor.

 

 

 

 

Birgitta Wilén