Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-02-17

Konsistoriet beslutade om årsredovisning och budgetunderlag

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och söktryck från studenterna. När Uppsala universitet idag behandlade årsredovisningen för 2016 i konsistoriet kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt.

-    Utvecklingen är positiv och stabil, vilket inte betyder att vi kan slå oss till ro. Vi har i vårt budgetunderlag till regeringen pekat på områden som måste uppmärksammas de kommande åren, säger rektor Eva Åkesson.

Årsredovisningen visar att Uppsala universitet har fortsatt god tillväxt med en omsättning på 6.7 miljarder kronor. Forskarna har lyckats väl i konkurrensen om bidrag från externa forskningsråd och finansiärer och har en hög publiceringsgrad. Andelen externa medel av forskningsfinansieringen ligger på fortsatt hög nivå, 54 procent. Forskningsbidragen kommer dock i omsättning snabbare, vilket är positivt.

Antalet anställda har planat ut kring totalt 6900, medan antalet doktorander och studenter minskat något. Det är en nationell trend att antalet doktorander minskar och universitetet följer denna fråga noga. När det gäller studenter är det en planerad anpassning till det uppdrag och de medel universitetet fått av regeringen. När det gäller det särskilda uppdraget att utbilda fler studenter inom vissa yrkesutbildningar har det försvårats inom vårdområdet på grund av brist på praktikplatser.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren lyfter universitetet fram behovet av ökat ersättningsbelopp inom teknisk- naturvetenskapliga utbildningar och andra utbildningar med hög andel laborativa inslag.

-    Inom dessa områden är urholkningen av ersättningsbeloppen allra mest besvärande, det är nödvändigt med en förstärkning, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetet begär också fler stipendier till avgiftsstudenter och ett höjt takbelopp med fria platser för att kunna erbjuda det breda och flexibla utbildningsutbud som behövs för att möta den framtida arbetsmarknadens behov.

Inom forskningen efterfrågar universitetet ökade basanslag  för att stärka den långsiktiga planeringen för fortsatta forskningsframgångar. Här nämns också de ökade kostnaderna för forskningsinfrastruktur som förväntas finansieras inom ramen för basanslaget. I detta sammanhang påpekas också att det är fel väg att gå när regeringen i forskningspropositionen föreslagit att samverkan i ökad utsträckning ska styra fördelningen av basanslaget.

Budgetunderlag för Uppsala universitet 2018-2020

Årsredovisningen 2016

 

Gunilla Sthyr