Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 10 januari ytterligare rekommendationer för att minska smittspridningen.

Ministern för högre utbildning förtydligade beslutet ytterligare vid en pressträff den 11 januari.

Universitets- och högskoleverksamhet är högt prioriterad av regeringen och bör, om möjligt, bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Distansundervisning bör användas inom universitet och högskolor som ett verktyg för att minska trängsel men inte som en heltidsåtgärd. Fakulteterna avgör när detta kan ske utan att äventyra undervisningens kvalitet. Praktiska moment och examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder. Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar dessutom lärosätena att se över möjligheten att erbjuda ytterligare tentamenstillfällen.

Disputationer ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Ordförande för disputationen ansvarar för att så sker genom att exempelvis se till att lokalens storlek är tillräcklig, att avstånd hålls, att handsprit finns, etc.

De medarbetare som kan ska arbeta hemifrån, om verksamheten medger och efter överenskommelse med närmaste chef.

Samtliga campus ska fortsatt vara öppna för att möjliggöra för studenter att sprida ut sig inom universitetet.

Om det finns behov av ytterligare åtgärder för att minska trängseln i lokalerna, såsom justering i möbleringar, förändrade öppettider etc. kommer rektor fatta ett övergripande beslut om detta.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning.

  • Skydda dig med vaccin. Uppsala universitet uppmanar alla sina anställda och studenter till att ta sitt ansvar genom att ta sin vaccination.
  • Stanna hemma och testa dig om du får symtom.
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken

Rekommendationerna i sin helhet återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.