Den 23 oktober är det dags för AIMday Hållbara städer som i år fokuserar på de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Registreringen för forskare öppnar på fredagen den 13 september och pågår fram till den 30 september. I anmälan väljer forskarna vilka frågor de är intresserade av att vara med och diskutera.

Det här är ett bra tillfälle att få samverka med organisationer av olika slag kring frågor som man som forskare själv har ett intresse av. Det här är en chans att knyta nya kontakter och få insikt om de kunskapsbehov och utmaningar som externa aktörer har inom hållbart samhällsbyggande, säger Johan Edman, samverkansledare vid UU Innovation och projektledare för AIMday Hållbara städer.

Forskare och praktiker möts för att tillsammans ta sig an frågor om trygghet, hälsa,  integration, utbildning och kultur. Det sker under strukturerade former, i entimmes långa workshops i mindre grupper. Målet är inte att hitta ett svar på den konkreta frågeställningen utan att dela kunskap och idéer om möjliga lösningar.

Hållbart samhällsbyggande är ett område som vi vet är angeläget för många externa aktörer att skaffa sig kompetens inom. Dessutom är det ett tvärvetenskapligt tema där universitetet kan bidra med en bredd i kunskap och perspektiv på frågeställningarna, menar Johan Edman som också poängterar att potentialen för samarbeten är stor.

Han berättar även att representanter från Formas kommer att finnas på plats som det forskningsråd som kanaliserar många och stora anslag till hållbar utveckling, inklusive social hållbarhet.

– En väldigt stor del av den forskning som bedrivs vid Uppsala universitet är relevant för dessa medel, men jag upplever att många tror att man måste ha en stark identitet som miljöforskare för att kunna söka medel hos Formas. Exempelvis planerar Formas just nu en utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Årets AIMday Hållbara städer rymmer många varierande typer av frågeställningar, som på olika sätt förhåller sig till ett hållbart samhällsbyggande. Trygghet i stadsmiljön, sociala investeringsprojekt gällande barn och unga, generationskoncept, rörelse och fysisk aktivitet samt nya upplåtelseformer är några av frågeområdena. Ytterligare exempel är utformning av grönytor och konstnärlig utformning i stadsmiljön.

– Frågeställarna finns både i privat, offentlig och ideell sektor och den mixen bidrar till en intressant bredd i frågorna, menar Johan Edman.

En bärande tanke bakom AIMday är att främja nya lösningar genom samverkan.

– UU Innovation vill stimulera samverkan mellan akademi och omvärld. Forskare har kunskap och idéer som kan bidra till nya lösningar men ofta behövs också externa aktörers drivkrafter och resurser.

AIMday ger en struktur för utmaningsdrivet kunskapsutbyte. Det vi försöker att åstadkomma där och då är att människor får upp ögonen för varandra och visar intresse för varandras kunskaper och behov, säger Johan Edman

I november öppnar Formas en utlysning kallad Samhällsplanering för omställning, där man kan söka planeringsbidrag för att initiera samarbeten mellan forskare och icke-akademiska parter. Den utlysningen ligger på 130 miljoner kronor.

– Något att tänka på är att finansiärerna i ökande grad efterfrågar samverkan mellan akademi och praktik redan i ansökningsskedet, menar Johan Edman.

Läs mer och anmäl dig till AIMday Hållbara städer.

Sara Gredemark