Avsändaren är universitetsgemensam IT (UIT) och enkäten skickas ut av företaget Quicksearch. 
Syftet med enkäten är att samla in information om hur verksamheten inom universitetet upplever UIT:s leverans av IT-tjänster samt användarnas upplevelse av UIT:s tillgänglighet och service. Resultat och analys kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av IT-verksamheten vid universitetet.

Enkäten beräknas ta 7-10 minuter att besvara, och förhoppningen är att så många som möjligt kan ta sig tid att svara och bidra till att utveckla IT vid universitetet.