Förslaget gäller kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom det så kallade basanslaget till universitet och högskolor för forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profilområden som bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela resurser.

Det vidareutvecklade förslaget är resultatet av ett regeringsuppdrag om att vidareutveckla de delar av modellen som gäller hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras.

I vidareutvecklingen av förslaget har till exempel bedömningsgrunder och betygskriterier preciserats. Arbetet har skett i löpande dialog mellan forskningsfinansiärer och Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Förslaget i korthet

Lärosäten som berörs av modellen ska skicka in en ansökan där lärosätet beskriver och underbygger kvaliteten och den planerade utvecklingen för ett eller flera profilområden som lärosätet själva definierar. Både etablerade profilområden och profilområden under uppbyggnad ska kunna komma ifråga.

Med utgångspunkt i de underlag som finns i ansökningarna bedöms sedan profilområdena av en internationell panel utifrån tre komponenter:

  • vetenskaplig kvalitet
  • förutsättningar för kvalitet
  • kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

För var och en av de tre komponenterna finns huvudfrågor och vägledande frågor som stöd för de sakkunniga, samt instruktioner om vilka underlag lärosätena ska tillhandahålla för att beskriva sina profilområden.

Panelen sätter betyg och formulerar yttranden som blir underlag för regeringens beslut om fördelning av ökade anslag.