– Universitetets viktiga samhällsroll har blivit extra tydlig under vårens pandemi och vi står väl rustade att ta fortsatt stort ansvar. Planen tar avstamp i universitetets nya mål och strategier och ska stödja en fortsatt positiv utveckling. Med goda planeringsförutsättningar kan universitet fortsätta föra kunskapsfronten framåt, finna lösningar på kända och okända samhällsutmaningar och bidra med kompetens till arbetslivet, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetets nya mål och strategier ligger till grund för den verksamhetsplan för nästa år som beslutades vid dagens konsistoriesammanträde. Hållbar utveckling, samverkan och lika villkor är viktiga förutsättningar för att nå målen och i planen formuleras uppdrag till verksamheten inom dessa områden samt inom kärnverksamheten forskning och utbildning.

Universitet ska vara förebild och ta en ledande roll inom hållbar utveckling genom att omsätta forskning och utbildning i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Lika villkor ska vara en självklarhet inom universitetets alla verksamheter. Planen fastställer att insatserna ska öka för nya gränsöverskridande forsknings- och utbildningsinitiativ och att samverkansytorna ska vidareutvecklas inom hållbar utveckling och att samverkan som en integrerad del av forskning och utbildning ska utvecklas ytterligare.

Prioriterade utvecklingsmål
 

Kärnan i universitets verksamhet är forskning och utbildning och planen tar fasta på de prioriterade utvecklingsmål som anges i mål och strategier och formulerar uppdrag som ska stödja arbetet. Utbildningsutbudet ska prioriteras ute i de olika verksamheterna, med målet att skapa attraktiva förstahandsval för studenterna. Nya ämneskombinationer ska öka, liksom starkt forskningsanknutna internationella utbildningar på avancerad nivå.

För att ytterligare stärka forskningen ska förmågan att attrahera excellensmedel, både nationellt och internationellt, utvecklas ytterligare. Fler högprofilerade forskningsmiljöer med tematisk inriktning ska utvecklas. Verksamheten får också i uppdrag att ha ett väl utvecklat proaktivt arbete för god forskningssed och etik, liksom att erbjuda säker lagring av tillgänglig forskningsdata.

I verksamhetsplanen fastställs medel till de olika vetenskapsområdena att fördela till institutionerna med inriktning att fortsätta utvecklas i positiv riktning. Coronapandemin har krävt omställning och merkostnader inom vissa verksamheter, men universitetet står på stadig grund och kommer att kunna hantera detta inom budgetram.

Läs Verksamhetsplan 2021 för Uppsala universitet här

Anneli Waara