En hedersdoktor, doctor honoris causa, kan vara en vetenskapsman från ett annat land, som universitetets forskare knutit kontakt med genom sin verksamhet, eller så kan det vara en person, som inte har doktorsexamen men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Praxis om vilka prestationer man vill hedra kan skilja sig mellan lärosätena.
Hedersdoktoratet innebär att personen ifråga har rätt att kalla sig filosofie eller teknologie doktor med eller utan tillägget h.c. (honoris causa).

Några regler gäller dock över hela linjen: Det är alltid fakulteterna själva – fakultetsnämnderna, som utser hedersdoktorer och inte rektor eller universitetsledningen.
Vid till exempel den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, kan alla medarbetare inom fakulteten ge förslag på hedersdoktorer men för att ett förslag ska tas upp och behandlas så krävs att någon eller några ur fakultetskollegiet stödjer förslaget och ”gör det till sitt”.
En promotor, det vill säga den som förrättar den ceremoniella promotionen av fakultetens doktorer och hedersdoktorer, erbjuds dock att nominera en personlig kandidat till hedersdoktor – och förslaget tas automatiskt upp i fakultetsnämnden.

– När fakulteten välkomnat en ny hedersdoktor innebär det att ett livslångt band knutits med denna person, skriver teknisk-naturvetenskapliga fakulteten om processen.

Eftersom Sverige är ett litet land tillämpar man ”riksgiltighet”. Den som exempelvis blivit filosofie doktor vid ett svenskt universitet kan inte utses till filosofie hedersdoktor vid ett annat svenskt lärosäte.

– Vid språkvetenskapliga fakulteten inbjuds alla institutioner att inkomma med förslag. Före nämndens beslut granskas sedan förslagen av en mindre kommitté men det handlar inte om att göra en ranking, utan att försäkra sig om att personerna inte har ägnat sig åt verksamhet som strider mot Uppsala universitets och fakultetens värdegrund. Därefter utses fakultetens hedersdoktorer genom sluten omröstning, säger dekan Coco Norén.

Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister.

Doktorspromotion 31 januari 2020
Följ doktorspromotionen via vår streaminglänk

Mer information
Uppsala universitets hedersdoktorer
Honoris Causa: promotioner, hedersdoktorer och hedersmedlemmar vid Uppsala universitet 1800-2000