Omplaneringen sker med hänsyn till smittskyddsläget kring covid-19 och rådande regelverk kring allmänna sammankomster samt universitetets beslut om konferenser etc. med förlängd giltighet till för närvarande 15 maj. Årets professorsinstallation som tidigare planerats till 13 novermber ställs in och innevarande läsårs nyanställda professorer installeras i stället nästa år.

Doktorer

De anmälda doktorerna efter avlagda prov underrättas om det nya datumet. Gjord anmälan gäller fortfarande. Anmälningstiden, som gick ut 1 april, ändras inte.

Den som under mellantiden uppnår gränsen för den så kallade treårsregeln, det vill säga att promotion ska ske inom tre år efter disputationen, kan fortfarande delta.

De promotionsberättigade doktorer som genom datumförändringen på grund av flytt till utlandet eller annat giltigt skäl hindras från att delta i promotionen kan av akademiintendenten på rektors uppdrag ges dispens för att promoveras in absentia. Förhinder eller motiverad önskan att invänta senare promotionstillfälle måste anmälas till Promotionskontoret.

Jubeldoktorer

De till vårens promotion inbjudna jubeldoktorerna in spe underrättas och får en ny inbjudan efter sommaren. Deras personuppgifter sänds in enligt tidigare besked.