Programmet datadriven livsvetenskap (DDLS) startades 2020 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, det är ett tolvårigt forskningsinitiativ för att stödja datadriven livsvetenskap.

Programmet för AI, autonoma system och programvara- humaniora och samhällsvetenskap (Wasp-HS) är också ett Wallenbergprogram. Wasp-HS har fokus på utmaningarna och effekterna av kommande teknikskiften och bidrar till utvecklingen av teorier och metoder för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Särskilt fokus ligger på de etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala, kulturella och rättsliga aspekterna av den tekniska övergången.

Gemensam utlysning

Nu har Wasp-HS och DDLS gjort en gemensam utlysning. Syftet är att undersöka möjligheten att utveckla gemensamma forskningsprojekt som behandlar ömsesidigt relevanta frågor av stor betydelse som överbryggar de båda programmens tematiska profiler.

Fokusområden för föreslagna projekt bör vara relaterade till artificiell intelligens, autonoma system eller data samt de etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska, kulturella eller politiska frågor som uppstår vid tillämpningen av dessa.

Projekten måste ledas tillsammans av en forskare från vart och ett av de områden som omfattas av DDLS respektive Wasp-HS.

Ansökan senast den 1 september 2022.