I syfte att ytterligare stödja utvecklingen av digitaliserad undervisning utlyser rektor projektmedel på sammanlagt 2 Mkr. Beviljade medel kan tas i bruk redan från och med hösten 2020.

Medlen ska bidra till att utveckla nätbaserade lärmiljöer där användningen av digitala verktyg ger stöd för studenters lärande. Det gäller särskilt för de studenter vars undervisning har blivit huvudsakligen nätbaserad till följd av pandemin.