Forskningsfälten artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) växer och utvecklas snabbt på en global skala. För att utnyttja de möjligheter som Uppsala universitet har, inrättas ett universitetsövergripande femårigt projekt, med uppdraget att forskningen inom AI/ML ska förnyas, förstärkas och vidareutvecklas. Projektet – AI4Research – ska genom att förena forskare på en gemensam plats under interna sabbatsperioder, samtidigt som de på deltid är kvar på sina hemmainstitutioner, skapa samarbetsytor, bygga förtroendeskapande nätverk och sprida idéer kring forskning och undervisning inom AI och ML.

De forskare som tilldelas medel för en sabbatsperiod förväntas och uppmuntras att ta med sig yngre forskare från sin forskningsmiljö till projektet. Detta kan röra sig om såväl forskare som postdoktorer och doktorander av olika slag. Medföljande forskare förväntas finansieras genom egna externa medel eller fakultetsanslag och inte de medel som AI4Research fördelar. Projektet AI4Research erbjuder arbetsytor för att sådana medföljande forskare ska ha möjlighet att delta i den dagliga verksamheten.

AI4Researchs bidrag motsvarar ett belopp på maximalt 50 % av en heltidstjänst under maximalt 12 månader.

Behörighetskrav:

  • Docentkompetens
  • Huvudsökande eller medsökande av beviljade externa anslag sökta i nationell eller internationell konkurrens relevanta för forskning om AI/ML
  • Innehavare av en tillsvidareanställning eller anställning som biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället

Ansökan ska innehålla:

  • CV (2 sidor),
  • publikationslista med 10 publikationer med störst relevans för projektet,
  • projektplan (där man förklarar vad man vill åstadkomma under sin tid vid AI4Research) om högst 3 sidor,
  • prefektintyg enligt mall.

Ansökan om sabbatsperiod måste ha skriftligt tillstyrkande från sökandes prefekt/motsvarande chef.

Mejla din ansökan till Cecilia Alsmark, cecilia.alsmark@uadm.uu.sesenast 31 mars 2021.

Fördelning av platser

AI4Research är till för hela universitetet och forskare från samtliga vetenskapsområden ska finnas inom miljön under hela projekttiden. Fördelningen av medel för sabbatsperioder för forskare ska balanseras mellan respektive vetenskapsområde eftersom projektet finansieras lika av områdena.

Den längsta sabbatsperioden som kan beviljas är ett kalenderår. Kortare sabbatsperioder kan beviljas. Individuella forskare kan ha två perioder på AI4Research, dock inte på varandra följande perioder. AI4Researchs styrgrupp beslutar om tilldelning av medel efter bedömning av granskningsgruppen för AI4Research. Styr- och granskningsgrupperna är sammansatta av medlemmar från Uppsala universitets tre vetenskapsområden.

Frågor besvaras av Cecilia Alsmark, cecilia.alsmark@uadm.uu.se.