Med lika villkorsprojekt menas utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Behörighet: Behörig att söka lika villkorsmedel är studenter, anställda, kommittéer samt hela eller delar av institutioner vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Bedömningskriterier: Inkomna ansökningar kommer att bedömas efter överensstämmelse med utlysningen, ansökans kvalitet, dess genomförbarhet samt efter hur realistisk den föreslagna budgeten är.

Medlen kan inte användas till finansiering av planerade eller pågående forskningsprojekt, eller för att bekosta regelrätt, obligatorisk eller återkommande undervisning inom universitetets grundutbildning. Medel kommer inte beviljas för projekt, där en stor del av den beräknade kostnaden utgörs av förtäring.

Medel kan beviljas för ett eller flera projekt, och eftersom enskilda projekt kanske inte alltid kan fullfinansieras, är det en fördel om även andra potentiella delfinansiärer, såsom institutioner och studentorganisationer, kontaktas. Beviljade medel ska förbrukas senast 31 december 2022.

Sista ansökningsdag är 13 september 2021. Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av finansieringen och en detaljerad beskrivning av projektets målsättning och genomförande (omfattande maximalt 4 500 tecken).

Ansökningarna kommer att bedömas av kommittén för lika villkor och beslut om tilldelning av medel fattas vid kommitténs sammanträde 13 oktober 2021.