Yngre svenska forskare (svenskt medborgarskap krävs) vid Sveriges samtliga universitet och högskolor kan komma ifråga för ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte komma ifråga.

Stöd kan ges för undersöknings‐ samt levnadsomkostnader, i första hand till nydisputerade forskare som saknar försörjning och doktorander i slutfasen av sin utbildning.

Det framgår i webbansökan vilka bilagor som ska bifogas.

Webbansökan ska vara inskickad senast onsdag 26 januari 2022,
före kl 17.00.
Inga ändringar eller kompletteringar är möjliga efter
denna tidpunkt.

Logga in och ansök om stipendier