Enligt kommittédirektivet (Dir. 2019:39) från Justitiedepartementet i frågan om ett eventuellt förbud mot rasistiska organisationer sägs bland annat att det kan gälla ”rasistiska organisationer” och personer ”inom den miljön”.

Jag frågar Anna-Sara Lind, som är med i kommittén som expert, om inte befintlig lagstiftning räcker för att stävja dessa brott?

− Regeringen menar att det är viktigt att utreda frågan. I direktiven till utredningen understryks att den organiserade rasismen är ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. Regeringen framhåller att rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bland annat demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar t.ex. om antisemitiska och afro-fobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige.

− I svensk rätt finns inget organisationsförbud. Frågan har utretts tidigare och idag öppnar vår grundlag, regeringsformen, för ett sådant förbud. Tidigare utredningar har inte lett till ny lagstiftning, trots internationella åtaganden Sverige har, och som inneburit att vårt land internationellt får ta emot kritik.

Anders Holmberg