Det framgår av den nyligen fastställda handlingsplanen för hållbar utveckling 2019–2021.

För att synliggöra pågående forskning inom området ska universitetet genomföra en konferens med fokus på hållbar utveckling vartannat år, med början 2020.

Universitetets hållbarhetsprofil gentemot forskningsfinansiärer nationellt och internationellt, ska utvecklas. Det ska ske genom att identifiera tematiska områden där  universitetet är ledande och synliggöra dessa områden.

Alla studenter vid Uppsala universitet ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper inom hållbar utveckling. Bland annat ska hållbarhetsperspektiv integreras i utbildningen, masterprogram med hållbarhetsinriktning ska ges ökat stöd och metoder, verktyg och goda exempel inom området ska vara lättillgängligt för lärare och studenter.

För att Uppsala universitet ska vara en engagerad samverkanspartner inom hållbarhetsområdet på alla nivåer, föreslås bland annat att det skapas ett ”Green Office” – en fysisk mötesplats för studenter, anställda och allmänhet, där idéer och projekt fångas upp. En utredning ska först undersöka förutsättningarna för en sådan mötesplats.

Den interna såväl som den externa kommunikationen kring hållbarhetsarbetet behöver också utvecklas för att bättre kunna visa upp gränsöverskridande utbildnings– och forskningsinitiativ.

Handlingsplan för hållbar utveckling 2019-2021