Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största globala hälsoproblemen, vars komplexitet kräver nya tillvägagångssätt och samarbete mellan alla vetenskapliga discipliner. De nordiska länderna har legat i framkant när det gäller forskning och utveckling på området i årtionden och flera centrum med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till ämnet har skapats under de senaste åren.

Uppsala Antibiotic Center stod som värd för det första mötet mellan nordiska AMR-centrum med deltagare från Umeå Centre for Microbial Research, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg, Turning the Tide on Antimicrobial Resistance-nätverket från Oslo, Centre for New Antibacterial Strategiest i Tromsö, International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions i Köpenhamn, Spetsforskningsenheten för antimikrobiell resistens i Helsingfors och Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens i Bergen.

Olika strategier för forskning, åtgärder och utbildning om AMR

En del av detta första möte var inriktat på att lära sig mer om de olika centrumens strukturer och arbetssätt. Från forskningsskolor till centrum som fokuserar på excellent forskning om antimikrobiell resistens, belyste centrumen som deltog i mötet de många olika sätt på vilka AMR-experter arbetar tillsammans för att se till att det finns lösningar på resistensproblemet. Dessa initiativ visar hur tvärvetenskapliga metoder från den akademiska världen, hälso- och sjukvården, politiken och industrin tillsammans kan göra välbehövliga framsteg på området.

Ett initiativ för ytterligare samarbete i Norden

Under mötets brainstorming- och diskussionsdel lyfte delegaterna fram vikten av en framtida allians mellan nordiska AMR-centrum, där de olika centrumens styrkor och kompletterande kompetenser kan samlas och delas. Samarbete mellan centrumen kommer att antända samverkan på vetenskaplig, politisk och utbildningsmässig nivå i hela Norden. Flera förslag fokuserade på att utvidga och dela de utbildningsprogram som redan finns vid de olika centrumen, medan andra idéer för alliansen syftade till att arrangera nya vetenskapliga utbyten, nordiska symposier, match-making-evenemang och att ansöka om nationell och internationell finansiering.

Det mycket stora intresset från de olika centrumen och ambitionen att stärka forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet bör ge en bra start för ett starkt nordiskt samarbete kring AMR-problematiken.