Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal och ett branschöverskridande nätverk för företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen.

Uppsala universitet är med i klimatprotokollet sedan 2011 tillsammans med ett 40-tal andra organisationer och företag. Hösten 2021 skrev medlemmarna på för en femte period av protokollet, 2021–2024.

Bland övriga medlemmar i Uppsala klimatprotokoll kan nämnas SLU, Uppsala kommun, Region Uppsala, Akademiska Hus, Vattenfall och flera företag från byggsektorn och life science-branschen.

Krävs samarbete för att nå klimatmålen

Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, är universitetets representant i samarbetet klimatprotokollet och hon berättar varför universitetet är med i samarbetet:

– Klimatfrågan är komplex och utmaningarna är stora, säger Tora Holmberg. För Uppsala universitet är naturligtvis utbildning och forskning vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling och klimatarbetet, men vi arbetar också med vårt eget klimatavtryck. För att vi ska kunna nå de klimatmål vi har satt upp och bidra till att öka takten i klimatomställningen måste vi samarbeta över organisations- och branschgränserna. Därför är universitetet med i klimatprotkollet.

Utvalda klimatutmaningar

För att vara med i klimatprotokollet ska medlemmarna bland annat anta klimatutmaningar som gäller fram till 2030. Klimatutmaningar finns inom olika områden och ska vara de som är mest relevanta när det gäller att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Uppsala universitet har valt ut fem:

  • Resor: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor.
  • Resor: Minskad klimatpåverkan från utrikes tjänsteresor.
  • Resor: Fossilfri och förnybar arbetspendling.
  • Inköp och återbruk: Fossilfria och förnybara transporter vid upphandling av produkt/tjänst.
  • Inköp och återbruk: 100 procent återtag av IT-produkter.

Bättre dialog med leverantörer

Målet att jordens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader betyder i praktiken att medlemmarna i klimatprotokollet ska arbeta för en minskning av växthusgasutsläpp med 14 procent per år.

– Genom att vi samarbetar har vi också större möjligheter att komma framåt i arbetet snabbare, och både offentliga och privata aktörer i Uppsalaregionen är mycket proaktiva. Ett konkret exempel just nu är problemet med fossil plast som går till avfallsförbränning och därmed orsakar klimatutsläpp. Universitetet använder fossil plast bland annat i den laborativa verksamheten, med riskavfallsbehållare som fylls med avfall från labben och sedan går direkt till förbränning. Inom ramen för klimatprotokollet har ett samarbete påbörjats för att hitta alternativ till dessa avfallsbehållare. Genom att universitetet samarbetar med bland annat SLU, regionen och företag i life science-branschen finns bättre möjligheter till dialog med leverantörer för att de ska utveckla avfallsbehållare i fossilfritt material, säger Tora Holmberg.