Sedan hösten 2018 finns en möjlighet att via ett formulär i medarbetarportalen anmäla missförhållanden vid Uppsala universitet (se länk nedan).

Meddelandefunktionen infördes bland annat som ett viktigt led i att stävja risken för "bristande tilltro från omvärlden till universitetets arbete med att förebygga och hantera forskningsfusk, korruption, jäv, förtroendeskadliga bisysslor och andra oegentligheter." Hittills har det lämnats två meddelanden om missförhållanden via funktionen i medarbetarportalen.

Den här meddelandefunktionen och rutinerna för att hantera inkomna ärenden har nu granskats och internrevisionen konstaterar i sin granskning "E-rutin för anmälan av missförhållanden" att det bland annat saknas styrdokument, rutiner och mandat, samordning och helhetsbild av uppgifter om missförhållanden som lämnas på olika sätt och visselblåsarfunktionen behöver kommuniceras tydligare till medarbetare. Internrevisionen konstaterar också att det är viktigt att hanteringen av inkomna visselblåsarärenden är oberoende och objektiv, därför föreslår de i sin granskning att universitetet bör utreda hur anmälningar ska hanteras och om hanteringen ska bemannas av personal anställd vid universitetet eller av extern part.

Samtidigt som internrevisionen granskat hur visselblåsarärenden hanteras vid Uppsala universitet har regeringen arbetat på en ny lagstiftning för visselblåsare både i offentlig och privat verksamhet. Till del utgår internrevisionens granskning från den planerade nya strängare lagstiftningen.

Ny lagstiftning på gång

I mitten av april beslutade regeringen om en lagrådsremiss med målet att en ny lag om rapportering av missförhållanden ska ersätta gällande lagstiftning. I samband med lagrådsremissen konstaterade arbetsmarknadsministern Eva Nordmark att: "Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan".

I lagförslaget ska det bli tydligare hur man ska gå till väga för att anmäla missförhållanden, både internt och externt. Skyddet för visselblåsare föreslås också utökas från att i dag omfatta anställda till att också omfatta bland annat arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer i ledningsorgan. Regeringen planerar att lägga fram lagförslaget som proposition för omröstning i riksdagen, lagen föreslås träda i kraft 17 december 2021.

Nästa steg

På basis av internrevisionens granskning har rektor gett universitetsdirektören i uppdrag att se över meddelandefunktionen för visselblåsare och rutinerna för hantering av inkomna ärenden både utifrån dagsläget och när den nya planerade lagstiftningen är beslutad.