Två miljoner kronor lystes ut i januari för att stimulera och stödja utbildningsförnyelse och pedagogiskt utvecklingsarbete (Puma). Medlen lystes ut inom fyra olika utvecklingsområden:

 • utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt
 • aktiv studentmedverkan
 • hållbar utveckling
 • internationalisering och interkulturell kommunikation.

Parallellt med ovanstående utlysningen lystes det också ut medel för att stimulera pedagogiska utveckling med inriktning mot digitaliserad undervisning och e-lärande (Pudu). Det kom in ett fåtal projektansökningar med den inriktningen men ingen ansökan tilldelas medel.

Sju projekt inom tre av utvecklingsområdena får medel, det kom inte in någon projektansökan inom hållbar utveckling.

Projekt som får medel inom utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling

 • Fysiklaborationer i hemmamiljö. Projektledare: Richard Brenner, institutionen för fysik och astronomi.
 • Muntliga resonemang i matematik. Projektledare: Anneli Dyrvold, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
 • Pedagogisk utveckling av två tvärprofessionella handledarkurser för kliniska handledare. Projektledare: Eva Thörnqvist, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • En ämnesövergripande kurs i högre matematik och matematikdidaktik för ämneslärarprogrammet. Projektledare: Olov Viirman, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Magnus Jacobsson, Matematiska institutionen.

Projekt som får medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning aktiv studentmedverkan

 • Sätt upp dina egna mål: Bedömningsmodell för att utveckla lärandet för engelska lärarstudenter. Projektledare: Sindija Franzetti, engelska institutionen.
 • Integrering av flipped classroom och aktiva deltagande metoder för studentundervisning för handledning i program. Projektledare: José Pedro da Silva Soares, institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland.

Projekt som får medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning internationalisering och interkulturell kommunikation

 • Förbättrad social interaktion för internationella studenter. Projektledare: Juan de Santiago, institutionen för elektroteknik