Uppsala universitet följer regeringens beslut och uppmaningar. Regeringen fortsätter att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Mot bakgrund av detta har utbildningsminister Anna Ekström uppmanat samtliga svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Läs mer här.

Samlad information

Samlad information om universitetets hantering av krisen i Ukraina för medarbetare finns på medarbetarportalen på svenska och engelska. Där presenteras också universitetets krisgrupp som består av olika kompetenser. Du som är prefekt eller chef är välkommen att kontakta krisgruppens medlemmar om du har frågor gällande något av sakområdena. Informationen på medarbetarportalen kommer att uppdateras löpande.

Universitetets fokus är att ta hand om våra studenter och medarbetare. På medarbetarportalen och studentingången finns uppgifter vart man som medarbetare eller student kan vända sig om man är orolig.

Fortsatt antagning oavsett nationalitet

Uppsala universitetet kommer att fortsätta att anta internationella studenter oavsett nationalitet eller medborgarskap. Ett arbete är påbörjat för att avbryta internationella utbytesavtal och inga nya avtal kommer att ingås. Studenter som finns på plats inom befintliga utbyten kommer inte att omfattas av detta utan får vara kvar på sina utbildningar och kan fullfölja sina studier.

Studenter som har frågor om hur deras studiesituation påverkas kan vända sig till studievägledare eller till kurs- och programansvariga.

Prorektor Coco Norén har regelbundna avstämningar med studentkårerna och med studentnationerna.

Universitetet har förståelse för och sympatiserar med de ryska och belarusiska studenter och anställda som tar avstånd från invasionen. Dessa är inte ansvariga för den ryska statens eller den belarusiska statens agerande.

Vetenskaplig expertgrupp

En vetenskaplig expertgrupp är tillsatt inom universitetet. De ska ge universitetsledningen en fördjupad kunskap om läget samt arbeta proaktivt. Den består av professor Inger Österdahl, folkrätt, professor Isak Svensson, freds- och konfliktforskning och professor Anna Jonsson Cornell, konstitutionell rätt. Universitetet ingår också i nationella och internationella expertgrupper bland annat EUA, Coimbra och the Guild.

Arbetet har påbörjats med att avbryta institutionella forskningssamarbeten efter regeringens uppmaning. Samarbeten forskare emellan omfattas inte av detta. De kan fortsätta men en bedömning ska göras i fall till fall, dels av den enskilde forskaren dels i dialog med närmaste chef.

 Avdelningen för internationalisering arbetar också tillsammans med HR-avdelningen och andra svenska lärosäten inom nätverket Scholars at Risk och förbereder möjligheten för att fler forskare från de krigsdrabbade områdena ska få en fristad i Sverige.