Statliga myndigheter har fått i uppdrag att spara el vintern 2022-23 och månadsvis redovisa hur sparandet utvecklar sig (se nyhetsartikel nedan). I oktober har universitetet skickat in en första kort sammanfattning av hur det går med energibesparingen.

Uppdatering 17 november 2022: Uppgifterna i artikeln bygger på de lokaler som sköts av Akademiska hus plus Rudbecklaboratoriet. De fastigheterna står för mer än 90 procent av universitetets energianvändning.

I rapporteringen ska september 2018 användas som referensmånad för att jämföras med dagens förbrukning. September 2022 köpte universitet in 2 229 956 kWh jämfört med 2 468 200 kWh inköpt el 2018. Det innebär alltså en minskning med 238 244 kWh under september 2022, motsvarande knappt 10 procent av förbrukningen september 2018.

Det kan förstås vara svårt att förstå vad den här besparingen egentligen innebär. Som jämförelse drar en normal villa som inte är eluppvärmd cirka 5000 kWh per år. En eluppvärmd villa drar cirka 20 000 kWh per år.

Ovanstående elförbrukning är kopplad till drygt hälften av universitetets lokalyta på totalt drygt 400 000 kvm. Anledningen är att man ska kunna analysera förbrukningen över tid. Redovisningen behöver därför bygga på lokaler som fanns 2018 och som finns kvar till mars 2023 när uppdraget att redovisa elförbrukningen tar slut.

Elbesparing

Eftersom sparuppdraget tar avstamp i förbrukningen för 2018 är det i sammanhanget relevant att titta på vad universitetet och våra fastighetsägare har gjort för att spara el, värme och kyla sedan 2018.

Sedan 2018 beräknas genomförda åtgärder minska universitetets elförbrukning med cirka 4 200 000 kWh per år från 2022. Eftersom universitetets lokaler och verksamhet ständigt förändras är det svårt att beräkna exakt vilken besparing de genomförda åtgärderna har fått.

Några av de åtgärderna som gett mest effekt:

 • byte till energisnålare belysning
 • optimering av transformatorer
 • närvarostyrd belysning
 • översyn av centraldammsugare
 • justering av drifttider för belysning.

Utöver besparingarna har det installerats solceller för produktion av el på universitetets byggnader. Sedan 2018 har det installerats solceller motsvarande cirka 1 000 000 kWh per år. De sista av dessa solceller installeras för närvarande.

Sammanlagt beräknas alltså inköpen av el till fastigheterna minska med cirka 5 200 000 kWh per år från 2022. Förutom elbesparingen för samhället innebär det också att universitetet sparar cirka 8,5 miljoner kr per år i minskade elkostnader. Notera att elpriset varierar mycket för närvarande och det är svårt att i förväg beräkna exakt hur stor besparingen blir.

Värme- och kylbesparing

Förutom åtgärder för att spara el har det också gjorts åtgärder sedan 2018 för att spara värme respektive kyla. De åtgärder som gett mest effekt är bland annat:

 • fönster med bättre isolering
 • justering av värmesystem, kylsystem, ventilation och dörröppnare
 • byte av pumpar och fläktar
 • bättre isolering
 • byte av termostater
 • återvinning av värme respektive kyla.

Miljöcertifiering och upphandlingar

Sedan 2018 har nya fastigheter byggts utifrån energikrav guld i miljöcertifieringen "Miljöbyggnad". Ombyggnationer har gjorts utifrån energikrav silver. I samband med upphandlingar av energikrävande produkter har universitetet också ställt krav på energieffektivitet.