– Samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är ytterst viktigt för att kunna fortsätta att utveckla vården och se till att vi får nya kollegor, vilket kräver forskning och utbildning. Som fou-direktör kommer jag arbeta med frågor som ska utveckla och stärka detta samarbete mellan Akademiska sjukhuset och universitetet, säger Anna-Karin Wikström.

”Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges främsta universitetssjukhus”

Anna-Karin Wikström kommer närmast från en tjänst som överläkare på kvinnokliniken och är sedan 2016 professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Hon är specialist i obstetrik och gynekologi sedan 2001 och har sedan dess i huvudsak arbetat med mödra- och förlossningsvård på Akademiska sjukhuset. Anna-Karin Wikström disputerade vid Uppsala universitet 2006 om havandeskapsförgiftning.

Vad gäller utmaningar i den nya rollen som fou-direktör säger hon att många upplever en pressad arbetssituation på Akademiska sjukhuset, och att arbetsuppgifter inom utbildning och forskning i en sådan situation kan kännas betungande och bli nedprioriterade.

– Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges främsta universitetssjukhus, där utbildning och forskning är viktiga hörnstenar. Vi behöver vara lika stolta över den utbildning och forskning i världsklass som vi bedriver, som över den excellenta vård som vi ger. En annan viktig fråga är hitta smarta lösningar för hållbara arbetssituationer, säger Anna-Karin Wikström.

”Det finns inga enkla lösningar”

Christina Halford har varit tillförordnad biträdande fou-direktör sedan augusti 2021 och blir nu ordinarie i denna roll. Hon är överläkare med specialistkompetens inom socialmedicin och disputerade vid Uppsala universitet 2010 med en avhandling om självskattad hälsa. Hon har tidigare arbetat med undervisning inom läkarprogrammet vid Uppsala universitetet, innan hon 2010 blev chef för ST-enheten och sjukhusövergripande ST-studierektor, med uppdrag att fungera som stöd på sjukhus- och på verksamhetsnivå i arbetet med specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare.

Som biträdande fou-direktör kommer Christina Halford att arbeta för att stärka samarbetet inom Region Uppsala på alla nivåer i frågor som rör utbildningsuppdraget, för att stärka samarbetet med ansvariga inom universitetet, yrkeshögskolor och kommunala vård- och omsorgsutbildningar, och för att synliggöra utbildningsuppdraget som en viktig del i yrkesrollen för alla medarbetare.

– Vi har ett omfattande och viktigt utbildningsuppdrag. Hur vi arbetar med uppdraget har betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet här och nu, och är långsiktigt viktigt för vår kompetensförsörjning. Det känns också otroligt spännande att få arbeta med frågor som rör hela spännvidden av utbildningsuppdraget – från kliniska placeringar för studenter och elever till frågor som rör de utbildningsuppdrag vi som vårdgivare är huvudansvariga för. Utbildningsuppdraget ökar i omfattning och kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Tillgången till framför allt kliniska placeringar för studenter och elever, men också till tjänstgöring för delar av våra olika läkarutbildningsuppdrag svarar idag inte mot behov. Detta beror på många olika faktorer och det finns inga enkla lösningar, säger Christina Halford.