Som en del i regeringens forsknings- och innovationsproposition fick Vinnova medel för att bidra till de mål som identifierats inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Syftet med regeringens strategiska samverkansprogram är att hitta innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft. Inom samverkansprogrammet finns fyra teman, varav Kompetensförsörjning och livslångt lärande är ett tema.

Näringsdepartementet skriver i samband med satsningen: "Kompetenskraven förändras i tider av samhällsomvandling och det finns en risk att yrkesverksamma inte har den kompetens som efterfrågas. Bristande tillgång till kompetens är ett hinder för att privat och offentlig sektor ska kunna bidra till ökad välfärd, konkurrenskraft, innovation och tillväxt. Det är därför angeläget att samverkan mellan regioner och universitet och högskolor fortsätter att utvecklas med syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov av högskoleutbildad kompetens i hela landet."

Tre utlysningar

Utifrån de medel Vinnova fick för den här satsningen har de lyst ut medel i följande tre utlysningar, Alla tre utlysningarna har sista ansökan 5 oktober:

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande - modell- och metodutveckling 2021

Riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021

Finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisationen än sin nuvarande. Syftet är att genom vistelse i en annan organisation stärka såväl kontaktytor, insikter och samverkan som kompetens, kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan organisationer.

Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2021

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Denna finansiering underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.