Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Alla lärosäten har i uppdrag av regeringen att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering för att bidra till att nå regeringens mål inom jämställdhet.

Förebygga problem

Jämställdhetsintegrering fokuserar på diskrimineringsgrunden juridiskt kön och är en del av universitetets ordinarie likavillkorsarbete. Arbetet ska vara en integrerad del av verksamheten med syfte att öka kvaliteten inom kärnverksamheten genom att se till alla individers lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhetsintegrering innebär att göra analyser innan viktiga beslut fattas för att identifiera potentiella effekter på situationen för olika grupper av kvinnor respektive män.

Syftet med utlysningen är att uppmuntra och stimulera arbetet med jämställdhetsintegrering på alla nivåer och inom olika delar av universitetets verksamhet.

Kriterier för tilldelning av medel

  • Att projektet har en tydlig koppling till ett eller flera insatsområden i ”Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022” (UFV 2020/343).
  • Att ansökan visar hur metoden är relevant för fler delar av universitetets verksamhet än den egna.
  • Att det i ansökan redogörs för hur metoden ska integreras långsiktigt i den ordinarie verksamheten.
  • Att mottagaren av medel förbinder sig att sammanställa en slutrapport som tillgängliggörs för verksamheten.

Ansökan senast den 9 maj 2022.