Vad innebär utnämningen?

– Syftet med programmet är att stärka forskare med olika vetenskapliga bakgrunder och erfarenheter av tvärvetenskapligt samarbete. Fokus ligger på global hälsa såsom kvinnohälsa, barn- och ungdomshälsa samt fred och konflikt, men även på klimat och miljö. De komplexa utmaningar vi står inför idag inom områden som påverkar både oss människor och vår jord kräver att vi tacklar dem på andra sätt än tidigare. Här har Sight en unik position genom sina nätverk och aktiviteter. Dessutom, som utnämnd Sight fellow ser jag två fördelar: dels min personliga utveckling, även karriärmässigt, dels att vi alla kan bidra på olika sätt till olika forskargruppers, institutioners och universitetsarbeten.

Global hälsa och klimatförändringar som påverkar såväl människor som vår jord kräver nya sätt att tänka och agera. Forskning och erfarenheter från olika discipliner behöver samlas. Tanken med Sight är alltså att stärka tvärvetenskaplig forskning och utveckla samarbeten mellan olika universitet och på så vis bidra till att FN:s globala mål enligt Agenda 2030 genomförs.

Vad är det du ska göra i programmet?

– Programmet omfattar en strukturell plan som är samma för alla deltagare. Vi ska träffas ungefär tre gånger om året med början nu i september under två dagar. Men det finns också skräddarsydda individuella planer som tar hänsyn till varje forskares specifika situation, forskning och vad de vill uppnå. Det är för tidigt att beskriva min plan, men jag är säker på att utnämningen innebär att jag får knyta kontakter med och lära av stora globala ledare och aktörer inom global hälsa, något som stärker såväl min forskning som forskningsklimatet för dem jag samarbetar med.

Vad innebär detta mer konkret för dig personligen och för just din forskning?

– Jag befinner mig mitt i min forskarkarriär i Sverige inom området global hälsa. Jag jobbar specifikt med forskning som handlar om att förebygga kroniska icke-smittsamma sjukdomar med fokus på utsatta och marginaliserade befolkningsgrupper. En stor del av mitt arbete har jag fokuserat på typ 2-diabetes ur ett samhällsperspektiv i Indien, Uganda, Sydafrika och Sverige. För mig finns det främst två områden där jag ser möjlighet till stort utbyte. Det ena är samarbetet mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet i GlobelLife. De två universiteten ska arrangera en forskningskonferens, DevRes 2022, i augusti 2022. Som projektledare för DevRes 2022 ser jag möjligheter att få stöd och tillväxt genom både Sights nätverk och de andra utnämnda forskarna.

– Det andra området är inom forskningsgruppen internationell barnhälsa och nutrition. Där leder jag en subgrupp som arbetar med förbyggande åtgärder av icke-smittsamma sjukdomar med en sektorsövergripande ansats. Forskningen omfattar arbete med förändringar som rör livsmedelsmiljön. Detta kräver ett aktivt samarbete mellan olika områden och aktörer som normalt inte arbetar tillsammans. Genom att jag deltar i Sightprogrammet får jag verktyg att tänka och arbeta tvärvetenskapligt. Jag ser detta som ett unikt tillfälle att axla ledarskapsrollen inom global hälsa och bidra till att stärka Sveriges roll inom detta område.