Med dom orden avslutade regeringens särskilda utredare Agneta Bladh, presentationen av internationaliseringsutredningens slutbetänkande, i Humanistiska teatern vid Uppsala universitet.

Se hela filmen där internationaliseringsutredningen presenteras.

Förutom Agneta Bladh, medverkar rektor Eva Åkesson (moderator) och Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren, med sina reflektioner.

Uppdragets mål

Internationaliseringsutredningen tillsattes av regeringen och påbörjade sitt arbete i mars 2017. Utredningen har haft i uppdrag att bland annat:

  • föreslå nya mål i högskolelagen om internationalisering och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten,
  • föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom bättre internationalisering på hemmaplan och genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar utomlands, och
  • föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för internationaliseringsfrågor.

Mer information om utredningen finns på utredningens hemsida.