Uppsala universitet jobbar ständigt med att minska miljöpåverkan inom alla sina verksamheter – och en hel del har redan givit effekt. Det visar en redovisning av miljöledningsarbetet 2020.

Aktiviteter som har en direkt och betydande påverkan på miljön är tjänsteresor, energianvändning, byggnationer samt inköp av produkter och tjänster. 
 

Är du nöjd över resultatet så här långt miljöchef Karolina Kjellberg? 

– Förra året var väldigt speciellt. Det är svårt att säga att jag är nöjd med det året, men vi lärde oss mycket i och med pandemin. Särskilt när det gäller att träffas digitalt istället för att resa, så visst finns det saker att vara nöjd med från förra året. 
 

Vad har då hänt under året 2020?

 

  • Tjänsteresor  

Under 2020 och coronapandemin har antalet tjänsteresor minskat radikalt och under vissa perioder av året, i princip inte förekommit alls. Klimatpåverkan från resor har under 2020 minskat med 67 procent.

Universitetet gör bedömningen att tjänsteresor på lång sikt inte kommer att återgå till samma nivåer som innan pandemin, utan en hel del möten även fortsättningsvis kommer att genomföras på distans med digitala verktyg.   
 

  •  Inköp och återbruk

Vid upphandlingar inkluderas alltid miljökrav om det är relevant, till exempel vid upphandling av arbetskläder, profilprodukter, IT-infrastruktur, inrednings-, projekterings- och cateringtjänster. Under 2020 var miljökrav inkluderat i 62 procent av alla genomförda upphandlingar och inköp. Motsvarande andel 2019 var 76 procent.

Om det är relevant” - varför kan man inte ha miljökrav på upphandling av alla produkter?

– För viss typ av specialiserad forskningsutrustning är det inte relevant med miljökrav. Det finns kanske bara en lämplig leverantör i hela världen. Men för ”vanliga” varor ställer vi alltid miljökrav, svarar miljöchefen Karolina Kjellberg.  

För att göra det möjligt att internt återanvända möbler och produkter, så finns ett universitetsinternt ”Blocket” (länk) där varor kan erbjudas.  Aktiviteten på detta ”Blocket” har ökat under 2020.
 

  • Campusbyggnader

Här handlar det främst om energieffektivisering av lokaler och under 2020 minskade den totala elanvändningen med 7 procent.

Universitetets samarbetsavtal med Akademiska hus, kring hållbarhet, innefattar bland annat storskalig installation av solceller på ett flertal av universitetets byggnader. 

Kan du ge några exempel på campus med solceller?

– Ja, installationen av solceller vid Ekonomikum och Engelska parken är precis klar och ytterligare campus är på gång att få solceller, enligt den plan som Akademiska hus har, säger Karolina Kjellberg.

I ett pilotprojekt på campus Engelska parken har också ca 6,5 miljoner kronor investerats i energiåtgärder, vilket resulterat i drygt 12 procent lägre energianvändning för verksamheten vid campus. Projektet kallas el-inclusive och innebär att elförbrukningen ingår i hyran under en tioårsperiod, för att optimera möjligheterna för fastighetsägaren att göra energiinvesteringar kopplade till elförbrukningen.

 

  • Hållbara material vid om- och nybyggnation

Vid alla större om- och nybyggnationsprojekt så används hållbarhetsbedömda material och produkter (Byggvarubedömningen). 

På campus Gotland har ett projekt initierats för att skapa ”Sveriges första klimatneutrala föreläsningssal. Projektet är i sin linda men det finns all anledning att återkomma till det.
 

  • Utveckling av gröna campusområden

Inom ramen för samarbetsavtalet med Akademiska hus, så genomför man åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i grönområdet kring campus Blåsenhus. Åtgärderna har tagits fram i samarbete med forskare på universitetet och innebär exempelvis satsningar på insektshotell, holkar, boplatser för fåglar och igelkottar samt ängsvegetation. Det är ett samarbete som kommer att fortsätta.

Ett projekt på gång är Campus Garden, där två studenter fått medel från Klimatpotten 2020 och nu håller på att bygga upp en campusodling, längs med Villavägen. Det är ett samarbete med Akademiska Hus, som lånar ut mark utan kostnad.   

 

Hållbarhet inom forskning och utbildning

 

Den indirekta påverkan på miljön innefattar den forskning och utbildning som bedrivs vid universitetet.  Här finns en mängd  satsningar, som till exempel forskning inom förnybar energi och energilagring med starka grupperingar inom exempelvis artificiell fotosyntes, geotermi, batterier, solceller, vatten-, våg- och vindkraft. Universitetet är också aktivt inom flera projekt inom ramen för EIT RawMaterials, som syftar till att stärka hållbar utveckling och användning av råmaterial i Europa.

Men det forskas också inom ett antal områden med relevans för social och ekonomisk hållbarhet, som till exempel global hälsa, biologin bakom psykisk sjukdom samt bostads- och urbanforskning.

En interdisciplinär stödstruktur och samarbetsplattform för forskning inom hållbarhetsområdet är Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI).

Nyligen startade campus Gotland en tvärvetenskaplig forskarskola för hållbar utveckling.

När det handlar om utbildning av studenter vid universitetet, så är målet att alla studenter ska få möta hållbarhetsperspektiv i sina utbildningar. Hållbar utveckling är också en av de aspekter som konsekvent bedöms i universitetets kvalitetsutvärderingar. 

Därutöver bedrivs program och kurser med särskilt fokus på frågor kring hållbar utveckling, på såväl grundnivå som avancerad nivå inom allt tre vetenskapsområden.

 

Ny miljöplan på gång
 

Det övergripande arbetet med att ta fram en ny miljöplan för universitetet är på gång, med syfte att nå betydande minskningar av universitetets klimatutsläpp. Under 2021 kommer också en kartläggning av universitetets samlade klimatavtryck att blir klar.

Dessutom planerar man för en så kallad ”hållbarhetsarena”, en arena som ska utgöra en fysisk mötesplats för studenter, anställda och allmänhet, där idéer kring universitetets miljö- och hållbarhetsarbete kan fångas upp och omsättas i konkret handling.

För att ytterligare stärka arbetet med att minska klimatpåverkan inom universitetet, så finns också klimatpotten, som inrättades 2020 av rektor. Där kan medarbetare och studenter söka bidrag för att genomföra projekt som minskar universitetets klimatavtryck.  Sista ansökningsdag för 2021 var den 28 februari.