Måndagen den 31 oktober, efter nästan åtta månaders arbete, gick resursfördelningsutredningen ut på remiss till vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, studentkårerna och universitetsförvaltningen. Remissen ska besvaras enligt instruktion och vara vetenskapsområdet till handa senast tisdag 14 februari 2023 klockan 16.00.

Arbetet med utredningen har letts av en extern utredare med stöd av områdeskansliet. Många på vetenskapsområdet har varit engagerade i arbetet genom deltagande i referensgrupp, seminarier och andra möten.

Utredningen har enligt direktivet fokuserat på de delar av verksamhetsplanen som återfinns under kapitlet ”Budget för forskning och utbildning på forskarnivå”. Den föreslår förändringar av exempelvis forskningsuppdraget och prestationsanslaget.

Du hittar remissen med underlag här.