Rekryteringsgruppen har utgått från den av konsistoriet beslutade kravprofilen vid valet av kandidater att gå vidare med. Gruppen har också tagit hänsyn till önskemål, inom såväl universitetet som från föreslagen rektor, om ämnesmässig komplettering av rektors bakgrund och att prorektor företrädesvis bör vara kvinna.

Samtliga som kallats till intervju är professorer vid Uppsala universitet och uppfyller dessa önskemål. Intervjuerna kommer att äga rum under första halvan av september. Efter intervjuerna kommer rekryteringsgruppen att, i enlighet med universitetets nya arbetsordning, samråda med föreslagen rektor om vilka kandidater som föreslås till hörande i universitetskollegiet. Därefter sker motsvarande samråd med konsistoriet 30 september och återstående kandidaternas namn blir då offentliga.

Universitetskollegiets hörande äger rum 13 oktober med närvarorätt för konsistoriets ledamöter.  Sedan har universitetskollegiet ett möte 21 oktober då förslag på prorektor lämnas till rekryteringsgruppen, som i sin tur beslutar om förslag att lämnas till konsistoriet. Konsistoriets har sitt beslutsmöte 12 november.