För den inomeuropeiska delen av Erasmusprogrammet har universitet fått mer än en dubblering av antalet stipendier för lärarutbyten  - från 30 till 70, och för personalfortbildning - från 42 till 100. Även vad gäller antalet Erasmuspraktikanter förutser universitetet en fortsatt stark ökning - från 150 stipendier vid tidigare tilldelning, till 250 stipendier för läsåret 2018/19. Det gäller även för antalet utbytesstudenter  och antalet tilldelade stipendier för Erasmusstudier - från 415 i tidigare fördelning till 650.

Internationella kansliet vid Uppsala universitet genomför särskilda satsningar för att marknadsföra dessa möjligheter för personal och studenter. För universitetetsanställda finns alltså mycket goda möjligheter att beviljas stipendium för personalfortbildning/kompetensutveckling utomlands.

Att antalet stipendier för praktik ökar, leder till att flera studenter kan göra praktik utomlands och på så vis få arbetslivserfarenhet och kontakter på den europeiska arbetsmarknaden – något som leder till ökad anställningsbarhet. Den generella statistiken för Erasmuspraktik  visar att en tredjedel av alla praktikanter erbjuds arbete hos praktiksamordnaren.

Ett viktigt led i internationaliseringen vid Uppsala universitet är att verka för att fler studenter, lärare och personal deltar i utbyten i andra länder. Lika viktigt är det för internationaliseringsarbetet att ta emot studenter, lärare och personal som gör utbyten vid Uppsala universitet. Det EU-finansierade Erasmusprogrammet är därför unikt i sin omfattning och möjliggör utbyten genom stipendier.

För mer information om dessa stipendier eller Erasmus+-programmet kontakta Internationella kansliet erasmus@uu.se