Ledamöter i referensgruppen för samverkan

Områdesnämnden beslutade att utse följande ledamöter i referensgruppen för samverkan under tiden 2023-05-01 till 2026-06-30:

  • Sofia Ahlberg
  • Mikael Alm
  • Anna-Sara Lind
  • Martha Middlemiss Lé Mon
  • Jenny Wiksten Folkeryd
  • Olof Åslund

Diarienr: HUMSAM 2019/55

Uppdrag till fakulteterna att genomföra utvärderingen Kvalitet och förnyelse 2024

Eftersom den av rektor beslutade forskningsutvärderingen "Kvalitet och förnyelse 2024" ger en aktiv roll till både fakulteterna och vetenskapsområdet beslutade områdesnämnden att ge fakulteterna i uppdrag att genomföra en utvärdering av forskningsverksamheten inom ramen för projektdirektiven för "Kvalitet och förnyelse 2024".

Områdesnämnden beslutade samtidigt att till fakulteterna fördela alla de rektorsmedel (drygt 3 miljoner kronor) som vetenskapsområdet har fått för att genomföra utvärderingen. I den mån det uppstår kostnader i samband med utvärderingen på områdesnivån kommer det bekostas av andra medel.

Diarienr: HUMSAM 2023/58