Rapporten "Forskarutbildning vid Uppsala universitet" består av fyra oberoende men angränsande studier. De fyra studierna är

  • Vad påverkar volymen i forskarutbildning vid Uppsala universitet – en studie av antagning, studieaktivitet och genomströmning.
  • Skillnader mellan könen i publiceringsmönster före och efter doktorsexamen – de från kohorten antagna till forskarutbildning 2007 vid Uppsala universitet.
  • Karriärvägar vid Uppsala universitet – de från kohorten antagna till forskarutbildning 2007 som tagit examen och har fortsatt anställning vid Uppsala universitet.
  • Efter doktorsexamen – alumnuppgifter för kohorten antagna vid Uppsala universitet år 2007.

Några punkter från rapportens sammanfattning av de fyra studierna:

  • Under 2011 till 2019 har sjukfrånvaron för doktorander med doktorandanställning ökat, både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaro.
  • Sett till antalet publikationer är det inte några stora skillnader mellan könen i stort men publiceringsfrekvensen är betydligt högre för män än för kvinnor i några ämnen inom naturvetenskap.
  • Manliga doktoranders publikationer citeras oftare än kvinnors inom de flesta ämnesområden, undantaget kemi och samhällsvetenskap där kvinnors publikationer har högre citeringsgrad.
  • Merparten arbetar efter disputation i Uppsala län följt av Stockholms län (sammantaget 60 procent). 30 procent arbetar inom akademin och 17 procent inom företagstjänster, framför allt forsknings- och utvecklingsinstitutioner.