Funktioner, som inte kommer att hanteras av projektet Ny webbplattform eller andra befintliga plattformar eller system, ska utredas vidare under ledning av avdelningen för universitetsgemensam IT (arkitektur och integration) för att möjliggöra avveckling av studentportalen, Infoglue och Liferay.

En hantering av studentinformation i den kommande webbplattformen; och då i förlängningen även studenters personuppgifter (exempelvis för inloggning), komplicerar juridiken kring eventuell drift hos leverantör. Sakfrågan diskuteras därför med säkerhetsavdelningen, dataskyddsombudet och juridiska avdelningen. En detaljerad bild över vilken information som kommer att behandlas tas fram för att alternativa vägar ska kunna identifieras. En avstämning gör även med andra lärosäten kring dylika frågor.

Frågan om studentrepresentation i projektet aktualiserades i och med det utökade uppdraget att hantera studentinformation. Kårsamverkan är kontaktad gällande möjligheten att bidra med en representant som kan delta under en längre period.
 
Styrgruppen har också diskuterat alternativen att drifta och förvalta en webbplattform i egen regi eller att låta någon annan sköta det åt universitetet. Styrgruppen ser fördelarna med drift hos leverantör. Riskvärderingar kommer att göras där även de risker det kan medföra att inte outsourca drift och förvaltning av en ny webbplattform undersöks, t.ex. vilka risker finns kopplade till resursbehov för intern drift och förvaltning m.m.? Kompetens- och resurstillgången gällande infrastruktur och drift vid universitetet kommer därför att undersökas närmare.