Under förra året bildades en ”rankningsgrupp” av handläggare från olika avdelningar inom förvaltningen för att behandla rankningsfrågor. Gruppen ska framför allt fokusera på att stärka analyserna av universitetets placeringar men också se över hur universitetet sprider resultaten samt om det finns något som bör göras för att öka möjligheterna till att få bättre utfall i de olika rankninginstitutens regelbundet återkommande mätningar vars resultat presenteras i form av listor.

Emma Östlund är controller på planeringsavdelningen och ansvarig för frågor om rankning.

– Vi står i startgroparna för att försöka jobba lite bredare med rankningsfrågor. För att universitetets arbete med rankningar ska ge något genomslag behöver det förankras inom större delar av verksamheten och ”rankningsgruppen” är ett första steg i det arbetet.

Utmaningar och möjligheter

Om eller på vilket sätt den pågående pandemin kommer påverka rankningsplaceringar är svårt att säga i dagsläget, men vissa tecken kan ändå skönjas. Antalet internationella studenter är till exempel en indikator i flera rankningar och utfallet där kan påverkas tydligt av pandemin.

– Publiceringar och citeringar är andra faktorer som utgör en ganska stor del av de flesta rankningar som baseras på dataserier över flera år, men hur dessa kommer att påverkas av Covid19 vet vi inte ännu. För att kunna se trender över tid kommer man att behöva utveckla de bibliometriska analyserna kopplat till rankning, vilket i sig kan vara grund för en bredare diskussion.

Rankningar har tidigare kritiserats och även ifrågasatts om de verkligen mäter kvalitet, men oavsett vad man tycker om rankninginstitutens sätt att mäta behöver universitetet förhålla sig till rankningar, framför allt när det kommer till rekryteringar av internationella forskare och studenter.

Nytillträdde rektor Anders Hagfeldt sade i sitt programtal att universitetsrankningar ”ska tas med några nypor salt”, men betonade samtidigt att vi inte ska skygga för rankning: ”Vi ska kritiskt granska hur de tas fram och används men även utveckla andra indikatorer på ett universitets framgångar och betydelse”.

– Rektor beskrev att han ser fram emot diskussioner om universitetets förhållningssätt till rankning, hur vi kan förbättra oss och även använda oss av rankningar. Rankning planeras bland annat att tas upp på kommande konsistoriemöte i april, säger Emma Östlund.