Planen för lokalförsörjning utgår från att det är svårt för fakultetsnämnderna att effektivt utöva ett övergripande ansvar för lokalfrågorna. Inom vetenskapsområdet är institutionerna lokaliserade på olika och fakultetsöverskridande sätt i fyra intendenturområden. Samtidigt ligger det ekonomiska ansvaret alltid hos institutionerna. Det övergripande ansvaret för lokalförsörjningen bedöms därför bäst ske i dialog mellan områdesnämnden och institutionerna via intendenturstyrelserna.

I planen för lokalförsörjning finns ett antal principer och inriktningsbeslut. Här är några av de viktigare i korthet:

  • Expansion sker alltid utifrån överväganden som rör hållbar utveckling och minimering av klimatpåverkan.
  • Expansion bör i första hand ske inom befintliga lokaler och i andra hand inom citykärnan.
  • Lokalbokningen bör inte centraliseras, men samordningen av lokalanvändningen ska öka mellan institutionerna inom och utom vetenskapsområdet.
  • Högre grad av nyttjande av Universitetshuset för undervisning är önskvärt.
  • Verka för att frågan om tentasalar post-Corona utreds ordentligt för hela universitetet.
  • Definiera fakulteternas ambition (mängd och kvalitet) på de faciliteter och personal som behövs för digitalisering av undervisning.

Beredningsgrupp för lokalförsörjning

I samband med beslutet om plan för lokalförsörjning beslutade områdesnämnden också att införa en beredningsgrupp för lokalförsörjningsfrågor. Gruppen ska:

  • Följa upp centrala och gemensamma lokalfrågor.
  • Löpande bevaka de uppgifter som specificeras i områdets lokalförsörjningsplan.
  • Bereda årlig uppföljning och revidering av den nioåriga lokalförsörjningsplanen.

I beredningsgruppen ingår ställföreträdande vicerektor, ordförande för respektive intendenturstyrelse inom området, kanslichefen och en student.

Diarienr: HUMSAM 2020/25