Pilotprojekt gränsöverskridande utbildningssatsningar

Områdesnämnden beslutade att starta ett pilotprojekt med syfte att hitta möjligheter och identifiera hinder för gränsöverskridande utbildningar inom vetenskapsområdet och i samverkan med samhället.

Pilotprojektet ska genomföras av en arbetsgrupp som utses efter nominering av fakultetsnämnderna. Senast 21 oktober 2022 ska arbetsgruppen lämna en rapport till områdesnämnden. Förutom möjligheter och hinder för gränsöverskridande utbildningar ska rapporten också ta upp relationen mellan gränsöverskridande utbildning och ordinarie utbildningsutbud respektive uppdragsutbildning. Vidare ska rapporten redogöra för eventuella outnyttjade eller underutnyttjade resurser för gränsöverskridande utbildning som identifierats.

Diarienr: HUMSAM 2021/57

Fördelning av medel för infrastruktursatsning

Områdesnämnden beslutade att de medel som konsistoriet avsatt för forskningsinfrastruktur under 2021-2022 ska förvaltas av Centrum för digital humaniora Uppsala (CDHU). Anslaget förväntas löpa under fem år.

För medlen ska CDHU i huvudsak utveckla ett verksamhetsnära infrastrukturstöd med två delar som ska stötta forskning inom hela vetenskapsområdet:

 • personal med specialistkompetens inom digitala metoder för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
 • digitala resurser för bearbetning och temporär lagring av forskningsdata.

Diarienr: HUMSAM 2021/52

Tillägg till verksamhetsplan 2022

Områdesnämnden beslutade att fördela kompletterande uppdrag och medel från rektors så kallade höstverksamhetsplan enligt följande:

Livslångt lärande

Drygt nio miljoner kronor per år för utbildning inom livslångt lärande 2022-2024 fördelas enligt nedan till de fakulteter som har möjlighet att uppfylla uppdraget:

 • historisk-filosofiska fakulteten 1,7 miljoner kronor (från 2023)
 • juridiska fakulteten 5,5 miljoner kronor
 • språkvetenskapliga fakulteten 500 000 kronor
 • 1,7 miljoner kronor (för 2022 3,4 miljoner kronor) behålls på områdesnivå för att ersätta eventuell överproduktion.

Fördelning av särskilda kvalitetsmedel för Campus Gotland

I universitetets verksamhetsplan avsätts årligen särskilda medel för verksamheten vid Campus Gotland och fördelningen mellan områdesnämnderna beslutades i höstverksammhetsplanen. Knappt 4 miljoner kronor avseende campusutbildningar och drygt 2 miljoner kronor avseende heltidsekvivalenter fördelas enligt nedan:

Medel för campusstudenter

 • juridiska fakulteten 500 000 kr
 • historisk-filosofiska fakulteten 1,4 miljoner kr
 • språkvetenskapliga fakulteten 89 000 kr
 • samhällsvetenskapliga fakulteten 1,3 miljoner kr
 • fakulteten för utbildningsvetenskaper 500 000 kr.

Medel för heltidsekvivalenter

 • juridiska fakulteten 90 000 kr
 • historisk-filosofiska fakulteten 1,4 miljoner kr
 • språkvetenskapliga fakulteten 20 000 kr
 • samhällsvetenskapliga fakulteten 520 000 kr
 • fakulteten för utbildningsvetenskaper 160 000 kr.

Diarienr: HUMSAM 2021/20