Verksamhetsplan för 2022

Områdesnämnden beslutade om verksamhetsplan 2022 för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. I verksamhetsplanen fördelas till fakultetsnämnderna medel och uppdrag som vetenskapsområdet har fått i konsistoriets verksamhetsplan. I huvudsak är rör det förstås utbildning respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Men det ingår också delegering av vissa övergripande uppdrag till fakultetsnämnderna, som till exempel:

  • lika villkor och jämställdhet
  • internationalisering
  • kompetensförsörjning och karriärsystem.

 

Diarienr: HUMSAM 2021/20

Fördelning av gästforskarmedel

Områdesnämnden beslutade om fördelning av drygt tre miljoner kronor från stiftelsen för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare. Normalt brukar fördelningen beslutas under våren men är i år försenat drygt ett år på grund av pågående utredning om beslutsrätt över medlen.

Fördelningen mellan fakulteterna sker i proportion till storleken på tilldelat anslag för forskning- och utbildning på forskarnivå 2021:

  • Fakulteten för utbildningsvetenskaper: 218 879 kr
  • Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: 680 742 kr
  • Juridiska fakultetsnämnden: 229 061 kr
  • Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 1 330 614 kr
  • Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: 484 174 kr
  • Teologiska fakultetsnämnden: 190 239 kr

Nästa utdelning från stiftelsen sker 2022.

Diarienr: HUMSAM 2021/41