– Det handlar om ett område av högsta relevans för ett fortsatt demokratiskt samhälle, där Uppsala universitet har framstående forskning. Vi vill ge fortsatt stöd och samtidigt stärka centrets utvecklingspotential genom några förtydliganden gällande organisation och uppdrag, säger Tora Holmberg, vicerektor och ordförande i områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Utvärderingen av hur centret utvecklats sedan starten visade på både framgångar och utvecklingsområden. Man har skapat nationella och internationella nätverk, blivit en erkänd aktör inom rasismforskningsområdet och lyckats med extern finansiering för olika forskningsprojekt. Områden som skulle vinna på att utvecklas rörde framför allt organisation och styrning, liksom uppdraget att samla universitetets forskning på området.

–Det samordnande uppdraget behöver breddas för att inkludera mer av den forskning som finns inom universitetet, och organisation och styrning kan bli effektivare. Med dessa åtgärder och fortsatt stöd ges centret bra förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Tora Holmberg.