Nyligen beslutade rektor om "Handlingsplan för samverkan 2019-2020", som är tänkt att komplettera det samverkansarbete som initieras och genomförs på institutions-, fakultets- och områdesnivå.

Handlingsplanen utgår från universitetets "Mål och strategier" och "Programmet för samverkan". Målsättningen är att både medarbetare och studenter ska känna sig delaktiga i genomförandet och universitetet ska bland annat utveckla stödstrukturer  som underlättar för enskilda initiativ. Fokus ligger på samverkan kring utbildningar och studenter.

Samverkan kan ju vara väldigt mycket – hur kommer man fram till vilka konkreta insatser som är viktigast?

– Det handlar inte om vilka insatser som är viktigast, utan syftet är att komplettera och stärka det mycket omfattande samverkansarbete som genomförs av lärare, forskare, studenter, dvs. att stärka det gemensamma samverkansstödet, säger Tom Petersson, utredare vid planeringsavdelningen.

Vad tror du kommer att bli svårast att genomföra?

– En av de stora utmaningarna är utan tvekan hur samverkan ska värderas i meriteringshänseende, där kommer det behövas mer diskussioner!

 

Konkret ska insatser ske inom fyra områden:

  • Utveckla och samordna stödet till samverkan.

Inom universitetet finns ett omfattande stöd för samverkan men efter en behovsinventering har tre områden identifierats för större utvecklingsinsatser, bl. a. att skapa tydliga ingångar för externa organisationer som vill komma i kontakt med studenter och utbildningar. En pilotstudie ska göras för ingången Studentkraft.uu och förslag tas fram för de utbildningar som har förutsättningar att testa Studentkraft under kommande år.

Dessutom måste universitetets hemsida utvecklas, med tydliga ingångar från externa aktörers behov av interaktion –  där det också ska finnas en struktur för kontinuerlig dialog  mellan studenter och de stödfunktioner som finns inom universitetet.

  • Säkerställa att samverkan inkluderas i planering, utveckling och utvärdering av forskning och utbildning.

Samverkans- och arbetslivsperspektivet i utbildningarna bör främjas så att utbildningen utvecklas i relevans med det omgivande samhället. Detta kan ske t. ex. genom att engagera externa representanter i programkommittéer och liknande eller att studenters examensarbete genomförs i det omgivande samhället. Ett underlag för återkoppling är den årliga konferensen om utbildningsutvärderingar vid universitetet.

Universitetets forskare ska också erbjudas möjligheten till ökad förståelse kring kunskapstillgångar, inklusive immaterialrätt. Uppsala universitet deltar i ett nationellt Vinnovafinansierat projekt, tillsammans med 15 andra lärosäten och med utgångspunkt från detta arbete ska riktade satsningar mot forskare göras.

  • Utveckla incitamenten för samverkan.

Samverkansskicklighet bör vara en bedömningsgrund vid anställning och befordran och vägas in som en integrerad del av vetenskaplig skicklighet. En universitetsgemensam modell för en sådan bedömning ska tas fram.

  • Utveckla arbetet med strategiska partnerskap och storskaliga samverkansplattformar.

En avgränsning ska tas fram för vilka ”storskaliga samverkansplattformar och satsningar” som samordnas gemensamt inom universitetet – samt en process för dessa prioriteringar.

I samband med stora program- och kompetenscentrumansökningar, där samverkan ingår, ska den ansvarige forskaren regelmässigt erbjudas en kontaktperson som forskningsstöd, både under ansökningsfasen och genomförandefasen.

Handlingsplan för samverkan 2019-2020