Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har deltagit i arbetet med att ta fram ett nytt avtal mellan leverantören av Eduprint och de universitet som använder utskriftssystemet. Avtalet delas mellan Uppsala universitet, Gävle Högskola, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

I det nya avtalet har basbestyckningen förändrats, vilket innebär att antalet skrivare som ingår i tjänsten har sjunkit och att leverantören kommer att ta betalt för skrivare på campus som hamnar utanför avtalets ram.

För universitetets del innebär detta att UIT behöver se över och i dialog med institutioner och intendenturer reducera antalet skrivare på alla områden. I praktiken gäller det att identifiera skrivare som inte används så mycket och ta bort dem (drygt 20 av de c:a 370 skrivare som är placerade i universitetets lokaler). I de fall en specifik verksamhet vill behålla en skrivare som faller utanför basbestyckningen så kommer de debiteras en hyreskostnad på 430kr per månad och skrivare.

Förändringen gäller retroaktivt från 2022-06-01. Därför inleder UIT dialoger med berörda direkt efter nyår. Kostnader för extra skrivare kommer att gälla från 2023-01-31, för att ge alla tid att justera sitt skrivarbehov. Kontakten med berörda verksamheter sker genom e-koordinator IT Mikael Hörner.