Några av de tillkommande restriktionerna och rekommendationerna påverkar universitetet och dig som medarbetare:

Undervisning och examination

Undervisning på lärosäten ska fortsätta på plats om lämpliga smittskyddsåtgärder vidtas. För Uppsala universitet är huvudregeln att undervisning, examination och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska fortgå som planerat.

Universitetsledningen kommer att återkomma om ytterligare smittskyddsåtgärder, utöver de som redan vidtagits, bedöms nödvändiga.

Hemarbete

Medarbetare vid Uppsala universitet som kan arbeta hemifrån bör arbeta hemifrån, om arbetsuppgifterna och verksamheten så tillåter, fram till den 31 januari. Detta gäller från 23 december. Beslut om hemarbete fattas av prefekt eller motsvarande närmaste chef.