Under våren utlystes medel, 300 000 kronor, för särskilda satsningar inom jämställdhetsintegreringen. Den 16 juni beslutade rektor att bevilja International Science Programme 41 360 kronor och teologiska institutionen 45 000 kronor. De resterande 213 640 kronorna utlyses igen i samband med lika villkorsmedel i augusti 2020.

Medel till särskilda satsningar delas ut till institutioner, fakulteter, avdelningar, enheter eller motsvarande för att stimulera uppstartsarbetet med jämställdhetsintegrering. Pengarna ska även användas till att ta fram, utvärdera och bygga kompetens inom metoder för universitetsövergripande jämställdhetsintegrering. Samma dag, 16 juni, beslutade rektor även att godkänna den nya planen för jämställdhetsintegrering, som syftar till uthållig jämställdhet och utveckling av ordinarie processer.

– Den nya planen skiljer sig från den förra på flera sätt. Bland annat har det blivit tydligt att arbetet med jämställdhetsintegrering ska planeras och resurssättas i verksamhetsplaneringen. Uppföljning ska också ske på olika nivåer och i alla delar av verksamheten, säger Ann-Sofie Wigg Bodin, likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen.

Något annat som blivit tydligare i den nya planen är relationen mellan kvalitativ och kvantitativ jämställdhet. Även om kvantitativ jämställdhet (40-60 %) inte är samma sak som att det är kvalitativt jämställt, så är en jämställd representation av de juridiska könen en indikation på att det är möjligt att ta nästa steg mot kvalitativ jämställdhet. När det gäller arbetet för att uppnå jämn könsfördelning arbetar universitetet framför allt långsiktigt och kvalitativt med rekrytering, karriärvägar och karriärstöd.

Kontakt: Ann-Sofie Wigg Bodin