Rapporten innehåller bland annat gruppjämförelser och statistiska analyser av vad som kan påverka studenters nöjdhet med sin utbildning vid Uppsala universitet, samt det psykiska måendet. En rapport innehållande deskriptiva resultat på universitetsövergripande nivå har presenterats tidigare, och rapporter på program- och ämnesnivå har skickats till utbildningsansvariga.

Det övergripande syftet med studentbarometern är att få en bild av studenternas uppfattningar om sitt lärande och sin studiemiljö. Resultaten ska exempelvis kunna användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med kvalitetsutveckling av universitets utbildningar.

Ladda ner den fördjupade resultatrapporten.

Om du har några frågor eller önskar veta något ytterligare om studentbarometern är du välkommen att kontakta projektledare Therese Ljunghammar på avdelningen för kvalitetsutveckling på uu-studentbarometer@uadm.uu.se.

Mer information om undersökningen finns i Medarbetarportalen.

Annika Lundqvist