När "Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed" infördes beslutades också att en uppföljning av riktlinjerna och hanteringen av eventuella ärenden skulle genomföras.

Uppföljningen som nu är genomförd har lett till att rektor har beslutat om en revidering av riktlinjerna. Revideringen innebär i korthet följande.

Definition av "avvikelse från god forskningssed"

När riktlinjerna skrevs fanns ingen allmän definition av begreppet "avvikelser från god forskningssed". Men nu har det utkristalliserats en definition vid landets lärosäten som i och med revideringen ingår i universitets riktlinjer: "Med avvikelser från god forskningssed avses företeelser som riskerar att skada eller skadar forskningsprocessens, forskningens eller forskares integritet och som utförs med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning."

Ändrade rutiner

I samband med återrapporteringen av hur ett oredlighetsärende hanterats under 2020 upptäcktes att det fanns brister i universitetets interna hantering.  Riktlinjerna har därför uppdaterats genom att:

  • Ordföranden för universitetets nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed och rektorsrådet för god forskningssed får i uppdrag att för rektor föredra frågan om åtgärder vid konstaterad oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed under medverkan av berörd institutions prefekt.
  • Universitetets nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed får ansvar för rapportering till nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.