Syftet med rapporten är att sammanfatta vad utbildningsutvärderingarna visar och vilka åtgärder som planeras för att ge en överblick och bidra till spridning av kunskaper och erfarenheter inom universitetet.

 

De mest framträdande styrkorna som framkommit rör lärarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens. Möjligheten till studentinflytande och forskningsanknytningen i undervisningen är andra styrkor som nämns.
Den vanligaste planerade åtgärden efter utvärderingen är att stärka måluppfyllelse och progression, till exempel vad gäller muntlig och skriftlig förmåga. Andra planerade åtgärder rör regelbundna möten i kollegiet och att öka den pedagogiska utvecklingen (sid 8-10 i rapporten för en sammanfattande tabell).

 

Läs hela Kvalitetsrapport 2019  baserad på utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet.

 

Nästa konferens om utbildningsutvärderingar, där utbildningsansvariga presenterar vad genomförda utvärderingar visar, äger rum den 27 mars 2020.