Vetenskapsrådet har utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av avtalet mellan den svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Alf-avtalet. Eftersom landsting och universitet har ett gemensamt ansvar för den kliniska forskningen inkluderas all klinisk forskning som bedrivs av båda parter i utvärderingarna. Landsting och universitet benämns gemensamt som en Alf-region.

Det huvudsakliga syftet med utvärderingarna är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel, d.v.s. Alf-regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete och därmed kan fungera som förebilder.

Varje expertpanel har gjort en bedömning och grupperat Alf-regionerna i kategorier, undermålig kvalitet, god–hög kvalitet respektive mycket hög kvalitet där Uppsala-regionen genomgående får bedömningen god-hög kvalitet.

Läs hela rapporten från Vetenskapsrådet